Voor investeerders

Bijdragen aan due diligence onderzoek

Partijen die een investering in een high tech startup overwegen willen uiteraard een compleet hebben van de kansen en bedreigingen in de markt die invloed hebben op de waarde van de technologische innovatie. Innova Connect ondersteunt investeerders bij het nemen van deze beslissingen door inzicht te bieden in zowel de potentiële markt en de kansen daarin, als in de bedreigingen. Kansen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit marktsegmenten die tot dusver over het hoofd waren gezien, of waarvan de omvang was onderschat. Bedreigingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit wetenschappelijke onzekerheden, technische uitdagingen, belemmeringen in de regelgeving en concurrerende oplossingen die op de markt zijn of komen. Wij zetten onze jarenlange ervaring met hoogwaardige technologie in de (internationale) land- en tuinbouw graag in om investeerders te helpen verstandige beslissingen te nemen.

>> Referentieprojecten:

Groei en ontwikkeling organisaties

Groei en ontwikkeling organisaties

Wij hebben op verschillende manieren bijgedragen aan verdere groei en ontwikkeling van organisaties. Voorbeelden zijn het geven van training op het gebied van de land- en tuinbouw aan investeerders, het uitvoeren van DD-onderzoek voor nieuwe acquisities, en het ondersteunen van de CEO en het MT door een bijdrage te leveren aan de strategische ontwikkeling van de onderneming via een Raad van Advies of Raad van Commissarissen.

Voor investeerders

Inzicht in maatschappelijke impact

In toenemende mate hechten investeerders eraan dat de startups waarin zij deelnemen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Hierbij is de uitdaging om de vermeende impact zo concreet mogelijk te onderbouwen en aan te tonen. De ondersteuning die Innova Connect op dit punt biedt is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten gecombineerd met jarenlange praktische ervaring uit de volle breedte van de land- en tuinbouw.

 

>> Referentieprojecten:

Quick scans duurzaamheidsaspecten

Quick scans duurzaamheidsaspecten

Voor een innovatieve toeleverancier in de tuinbouw heeft Innova Connect sinds 2016 meerdere desk studies uitgevoerd. In deze desk studies werd de milieu-impact vergeleken van tuinbouw met en zonder het product van de klant. Wetenschappelijke literatuur vormde de belangrijkste basis voor de studies. 

Voor investeerders

Issue management

Startups die met een disruptieve innovatie de gevestigde orde ter discussie stellen kennen een groot afbreukrisico. De innovatie wordt niet begrepen in de markt of past niet binnen bestaande regelgeving. Innova Connect biedt soelaas voor portfoliobedrijven waarin dergelijke of andere issues spelen. Ondersteuning kan bestaan uit advies, lobby, communicatie, inzet van ons netwerk, of een combinatie van deze factoren.

 

>> Referentieprojecten:

Strategiesessie VitalFluid

Strategiesessie VitalFluid

VitalFluid – een spin off van TU Eindhoven – heeft technologie ontwikkeld om lucht in de plasmafase te brengen en direct op te lossen in water. Dit water verkrijgt dan kortdurend bijzondere eigenschappen, die samenhangen met de instabiele stikstofverbindingen die kortdurend in het water aanwezig zijn. Na enige tijd resteert een oplossing van nitraat in water. De technologie heeft potentiële toepassingen in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot landbouw. Toepassingen in de land- en tuinbouw variëren van zaadbehandeling en gewasbescherming tot plantversterking en meststoffen. Met name de gewasbeschermingsmarkt is in Europa sterk gereguleerd. Deze regelgeving is echter toegesneden op het op de markt brengen van een bepaalde stof. Hoe de regelgeving zich verhoudt tot een apparaat dat water kortdurend biocidale effecten geeft is tamelijk complex. Om hier meer inzicht in te verkrijgen, en een patstelling ten opzichte van de regelgeving te voorkómen, organiseerde Innova Connect eind 2019 een strategiesessie voor VitalFluid. Aan de strategiesessie namen verschillende experts uit binnen- en buitenland deel. Aan het eind van de dag was een strategie op hoofdlijnen ontwikkeld, die leidend was voor de vervolgstappen.