Voor kennisinstellingen

Consortia bouwen & matchmaking

In toenemende mate verlangen onderzoeksfinanciers dat bedrijven en andere maatschappelijke partijen actief betrokken zijn bij onderzoeksvoorstellen, en cofinanciering leveren voor het onderzoek. Innova Connect beschikt over een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven en ondersteunt u als onderzoeker bij het bouwen van een publiek-privaat onderzoeksconsortium.

>> Referentieprojecten:

Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

Matchmakingbijeenkomst Maakbare Bodems

In 2019 wilden NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie een bijeenkomst met maatschappelijke stakeholders organiseren rond het onderwerp ‘Maakbare bodems’. De wetenschappelijke vraag die in de bijeenkomst centraal stond, was: is het mogelijk om de bodembiodiversiteit te sturen te sturen richting multifunctionele bodems? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodems die bijdragen aan zowel hoge landbouwproductiviteit als aan vastlegging van CO2. De bijeenkomst bracht zo’n 30 deelnemers bij elkaar met uiteenlopende achtergronden – bedrijfsleven, overheden, wetenschap – en bood een platform voor uitwisseling van ideeën over het onderwerp. De bijeenkomst zette het onderwerp op de kaart en leverde inzicht in de belangstelling voor dit onderwerp bij maatschappelijke stakeholders.

Voor kennisinstellingen

Voorstel schrijven & lobby

Het schrijven van voorstellen is een tijdrovende bezigheid, die onderzoekers tot maar liefst 30% van hun tijd kost. Innova Connect biedt ondersteuning bij het schrijven van voorstellen voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Dit kan variëren van eindredactie tot het schrijven van een volledig voorstel, op basis van concepten en ideeën van de betrokken onderzoeker(s). Naast het schrijven van voorstellen kan het soms nodig zijn om een onderwerp bij financiers op de agenda te zetten, of om te pleiten voor voldoende budget voor een groot onderzoeksprogramma. Dergelijke mogelijkheden voor lobby spelen met name op Europees en regionaal niveau en bij specifieke overheidsinvesteringen.

>> Referentieprojecten:

Sowing Seeds of Knowledge

Sowing Seeds of Knowledge

Samen met brancheorganisatie Plantum en Wageningen Plant Breeding heeft Innova Connect in 2020 een aanvraag geschreven voor de ‘Kennis op Maat’ regeling. Deze regeling is gericht op kennisoverdracht vanuit lopend en afgerond onderzoek naar het MKB. De primaire doelgroep van het voorstel ‘Sowing Seeds of Knowledge’ is het MKB in de sector plantaardig uitgangsmateriaal: bedrijven actief in de veredeling en/of vermeerdering van zaden, stekken, pootgoed of jonge planten. De aanvraag, waarmee ca. EUR 300.000 aan subsidie gemoeid is, is gehonoreerd.

Voor kennisinstellingen

Kennisoverdracht & valorisatie

Het belang van kennisoverdracht en valorisatie van onderzoek wordt steeds breder onderkend. In toenemende mate reserveren onderzoeksfinanciers budgetten voor activiteiten die garanderen dat nieuw gegenereerde kennis niet alleen leidt tot wetenschappelijke publicaties, maar ook wordt opgepakt door bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Waar de kracht van de meeste wetenschappers ligt in het doen van baanbrekend, vernieuwend onderzoek, is het de passie van Innova Connect om ervoor te zorgen dat resultaten en inzichten uit onderzoek ‘landen’ in de praktijk.

>> Referentieprojecten:

Netwerkbijeenkomst ‘Onderzoek, wat heb ik eraan?’

Netwerkbijeenkomst ‘Onderzoek, wat heb ik eraan?’

Veredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven binnen de sector plantaardig uitgangsmateriaal staan bekend om de hoge investeringen in R&D en de nauwe samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek. Binnen de sector zijn echter grote verschillen. Met name onder het MKB zijn er veel bedrijven die veel minder ervaring hebben met het participeren in wetenschappelijk onderzoek. Om die bedrijven te informeren en te inspireren organiseerde Innova Connect in 2017 voor brancheorganisatie Plantum een netwerkbijeenkomst. Het plenaire deel van het programma bood o.a. een overzicht van nieuwe ontwikkelingen in het plantwetenschappelijk onderzoek en inzicht in de subsidiemogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling. Ook was er een panel van enkele MKB’ers die wél de oversteek hadden gemaakt naar samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek, en hun ervaringen daarover deelden. Centraal in het programma stonden echter de breakout sessies. In deze sessies gingen de deelnemers in kleine groepjes met elkaar in discussie over een voor hen relevant onderwerp. Deze discussies werden geleid door een moderator en bijgewoond door een inhoudsexpert. De breakout sessies waren zo opgezet dat eventuele belemmeringen om te gaan participeren in onderzoek, bespreekbaar werden gemaakt. Ook was er een kennismarkt en veel netwerkgelegenheid. Met zo’n 60 enthousiaste deelnemers, merendeels uit het MKB, was de dag een groot succes.

Aan het laden...

Voor kennisinstellingen

Training & coaching

Samenwerken met bedrijven en andere stakeholders vergt vaak nieuwe vaardigheden van wetenschappers. Op basis van jarenlange ervaring op het snijvlak van wetenschap en bedrijfsleven verzorgt Innova Connect trainingen op dit gebied. Ook persoonlijke coachingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.

>> Referentieprojecten:

Online training Horizon Europe

Online training Horizon Europe

Met een budget van >95 miljard euro, waarvan 9 miljard op het gebied van agrofood, vormt Horizon Europe de ambitieuze opvolger van Horizon2020. Samen met Hague Corporate Affairs heeft Innova Connect eind 2020 en begin 2021 meermaals een online training verzorgd over de mogelijkheid om via Horizon Europe financiering te verkrijgen voor onderzoek en innovatie. Speciale aandacht werd hierbij gegeven aan mogelijkheden om via lobby een onderwerp op de agenda te zetten. Deelnemers aan de training waren zowel gevestigde bedrijven als startups en kennisinstellingen.