voor bedrijven

Scouten van innovatiekansen

Voor bedrijven die op een bepaald terrein willen innoveren, biedt Innova Connect de mogelijkheid om actief kansen op te sporen die bijdragen aan de slagingskans van de beoogde innovatie. Deze kansen kunnen bestaan uit contacten met onderzoekers of andere partners die nodig zijn voor de beoogde innovatie, en/of uit het aandragen van actuele subsidieregelingen.

>> Referentieprojecten:

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouw. Eén van de centrale taken van het BO Akkerbouw is het laten uitvoeren van het programma Onderzoek en Innovatie. BO Akkerbouw beschikt over eigen middelen om onderzoek uit te laten voeren. Deze middelen worden opgebracht door de akkerbouwsector zelf. BO Akkerbouw streeft ernaar om die middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. In verband daarmee wilde BO Akkerbouw kunnen inspelen op mogelijkheden voor EU-financiering van onderzoek (Horizon Europe). In het kader van samenwerking wilde BO Akkerbouw bovendien meer zicht hebben op onderzoeksgroepen die elders in Europa werken aan bepaalde onderwerpen. Innova Connect heeft BO Akkerbouw op beide punten ondersteund.

voor bedrijven

Innovatie-inspiratiesessie

Ideeën voor nieuwe diensten en producten kunnen vaak pas ontstaan wanneer je het aandurft om het bestaande los te laten en ruimte geeft aan de verbeelding. Innova Connect ondersteunt dit proces door het organiseren van innovatie-inspiratiesessies voor uw bedrijf of organisatie. In de innovatie-inspiratiesessies staan de (latente) behoeften van uw klanten centraal. Daarbij bieden we inspiratie aan vanuit de wetenschappelijke literatuur.

>> Referentieprojecten:

Mineralen en Middelen Meester

Mineralen en Middelen Meester

Stichting Mineralen en Middelen Meester is een Zeeuwse stichting die zich inzet voor de inperking van uitstoot van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. In 2016 heeft Innova Connect voor deze stichting een inspiratielezing verzorgd, over de vraag “wat kan innovatie bijdragen aan verminderde uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen?”. In de lezing bood Innova Connect denkrichtingen aan voor een IPM-aanpak van de belangrijkste probleemstoffen, op basis van recent onderzoek en ontwikkelingen bij innovatieve bedrijven.

Aan het laden...

voor bedrijven

Desk research

Soms wil je als bedrijf in korte tijd weten wat de wetenschap zegt over een bepaald onderwerp, of wat de stand der techniek is op een bepaald gebied. Dit kan onderdeel zijn van een marktverkenning of van de besluitvorming rond nieuwe R&D-investeringen. Innova Connect biedt daarvoor quick scans en desk studies op basis van de wetenschappelijke literatuur en andere relevante bronnen.

 

>> Referentieprojecten:

Verkenning nieuw gewas

Verkenning nieuw gewas

Een plantenveredelingsbedrijf overwoog een veredelingsprogramma te starten in een voor hen nieuw gewas. Bij wijze van een eerste verkenning had het bedrijf behoefte aan meer inzicht in de markt en het speelveld. Innova Connect heeft het bedrijf geholpen met het in beeld brengen van de markt en belangrijke spelers daarin, belangrijke veredelingsdoelen, en technische uitdagingen in het gewas. Deze in inventarisatie droeg bij aan de besluitvorming van de klant.

voor bedrijven

Maatwerk

Innovatie kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Je komt als bedrijf op onbekend terrein. In dat onontgonnen gebied komen soms vragen op die niet passen in een vastomlijnd format. Of je hebt behoefte aan toezicht of ondersteuning om het maximale uit je onderzoeks- of innovatieprojecten te halen. Ook in zulke situaties biedt Innova Connect advies en ondersteuning.

>> Referentieprojecten:

Vaststellen aggregatieniveau voor de innovatiebox

Vaststellen aggregatieniveau voor de innovatiebox

De innovatiebox is een fiscaal instrument dat innovatieve bedrijven korting geeft op de vennootschapbelasting. De winst die voortkomt uit producten die het resultaat zijn van R&D-inspanningen van bedrijven, worden zo lager belast. Om in aanmerking te komen voor de innovatiebox gelden een aantal voorwaarden. Daarnaast is het van belang om vast te stellen op welk aggregatieniveau binnen de onderneming de innovatiebox moet worden toegepast. Is dat op het niveau van individuele producten, of productgroepen, afdelingen, of de hele onderneming? Over deze vraag was een onderneming in de plantenveredeling in gesprek met de Belastingdienst. Samen met de accountant van dit bedrijf heeft Innova Connect aangetoond dat het niveau van business unit (waaronder de R&D-afdeling) het meest geëigende aggregatieniveau is.

Aan het laden...