Strategiesessie VitalFluid

VitalFluid – een spin off van TU Eindhoven – heeft technologie ontwikkeld om lucht in de plasmafase te brengen en direct op te lossen in water. Dit water verkrijgt dan kortdurend bijzondere eigenschappen, die samenhangen met de instabiele stikstofverbindingen die kortdurend in het water aanwezig zijn. Na enige tijd resteert een oplossing van nitraat in water. De technologie heeft potentiële toepassingen in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot landbouw. Toepassingen in de land- en tuinbouw variëren van zaadbehandeling en gewasbescherming tot plantversterking en meststoffen. Met name de gewasbeschermingsmarkt is in Europa sterk gereguleerd. Deze regelgeving is echter toegesneden op het op de markt brengen van een bepaalde stof. Hoe de regelgeving zich verhoudt tot een apparaat dat water kortdurend biocidale effecten geeft is tamelijk complex. Om hier meer inzicht in te verkrijgen, en een patstelling ten opzichte van de regelgeving te voorkómen, organiseerde Innova Connect eind 2019 een strategiesessie voor VitalFluid. Aan de strategiesessie namen verschillende experts uit binnen- en buitenland deel. Aan het eind van de dag was een strategie op hoofdlijnen ontwikkeld, die leidend was voor de vervolgstappen.