voor bedrijven

Scouten van innovatiekansen

Voor bedrijven die op een bepaald terrein willen innoveren, biedt Innova Connect de mogelijkheid om actief kansen op te sporen die bijdragen aan de slagingskans van de beoogde innovatie. Deze kansen kunnen bestaan uit contacten met onderzoekers of andere partners die nodig zijn voor de beoogde innovatie, en/of uit het aandragen van actuele subsidieregelingen.

>> Referentieprojecten:

East West Seed

East West Seed

Sinds 2015 is Innova Connect actief voor het tropische groentezadenbedrijf East West Seed. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar mogelijke Europese samenwerkingspartners voor onderzoek en ontwikkeling en het signaleren van kansen op het gebied van financiering van onderzoek en ontwikkeling.

voor bedrijven

Innovatie-inspiratiesessie

Ideeën voor nieuwe diensten en producten kunnen vaak pas ontstaan wanneer je het aandurft om het bestaande los te laten en ruimte geeft aan de verbeelding. Innova Connect ondersteunt dit proces door het organiseren van innovatie-inspiratiesessies voor uw bedrijf of organisatie. In de innovatie-inspiratiesessies staan de (latente) behoeften van uw klanten centraal. Daarbij bieden we inspiratie aan vanuit de wetenschappelijke literatuur.

>> Referentieprojecten:

Diner pensant

Diner pensant

Een marktleider in de tuinbouw had behoefte aan een strategische heroriëntatie ten aanzien van de positionering van zijn product in de productieketen. Samen met Hague Corporate Affairs heeft Innova Connect een strategietraject uitgevoerd, waarin interviews met stakeholders een belangrijk onderdeel vormden. Halverwege het traject is een ‘diner pensant’ georganiseerd, waaraan ‘thought leaders’ uit aanpalende of vergelijkbare sectoren deelnamen. Onder leiding van een moderator wisselde de klant tijdens het diner met de andere tafelgasten van gedachten over een aantal belangrijke vragen. De avond leidde op een ontspannen wijze tot nieuwe inzichten uit onverwachte hoek en droeg in belangrijke mate bij aan het resultaat van het strategietraject.

voor bedrijven

Desk research

Soms wil je als bedrijf in korte tijd weten wat de wetenschap zegt over een bepaald onderwerp, of wat de stand der techniek is op een bepaald gebied. Dit kan onderdeel zijn van een marktverkenning of van de besluitvorming rond nieuwe R&D-investeringen. Innova Connect biedt daarvoor quick scans en desk studies op basis van de wetenschappelijke literatuur en andere relevante bronnen.

 

>> Referentieprojecten:

Quick scans duurzaamheidsaspecten

Quick scans duurzaamheidsaspecten

Voor een innovatieve toeleverancier in de tuinbouw heeft Innova Connect sinds 2016 meerdere desk studies uitgevoerd. In deze desk studies werd de milieu-impact vergeleken van tuinbouw met en zonder het product van de klant. Wetenschappelijke literatuur vormde de belangrijkste basis voor de studies. 

voor bedrijven

Maatwerk

Innovatie kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Je komt als bedrijf op onbekend terrein. In dat onontgonnen gebied komen soms vragen op die niet passen in een vastomlijnd format. Of je hebt behoefte aan toezicht of ondersteuning om het maximale uit je onderzoeks- of innovatieprojecten te halen. Ook in zulke situaties biedt Innova Connect advies en ondersteuning.

>> Referentieprojecten:

Programmamanagement Better Plants for New Demands

Programmamanagement Better Plants for New Demands

Voor het onderzoeksprogramma Better Plants for New Demands – waaronder zo’n 50 publiek-private onderzoeksprojecten op het gebied van plantenveredeling vallen – voert Clemens Stolk het programmamanagement uit. Van 2014 t/m 2016 gebeurde dit in opdracht van Stichting TKI Uitgangsmaterialen, het uitvoeringsorgaan van het topsectorenbeleid voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Met ingang van 2017 heeft het onderzoeksprogramma een eigen begeleidingscommissie waaraan Clemens rapporteert. Het secretariaat van deze commissie wordt gevoerd door Plantum. De nadruk in deze opdracht ligt in het vergroten van de impact van de projecten.